Pracownia Geologii Przedsiębiorstwa GEOWIZJER wykonuje prace badawcze, projektowe i wiertnicze z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotechniki, studniarstwa oraz wykorzystania ciepła ziemi. Zajmujemy się kompleksową obsługą geologiczną otworów badawczych. Zapewniamy stały nadzór geologiczny, wykonanie niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji wynikowej gruntów. Przedsiębiorstwo GEOWIZJER posiada własny sprzęt wiertniczy o zasięgu do głębokości 100 m ppt. Do opracowania dokumentacji wynikowych wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki komputerowe.

Nasz zespół wykona dla Państwa:

 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • dokumentacje geotechniczne;
 • dokumentacje hydrogeologiczne;
 • wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych;
 • obsługa geologiczna budów i odbiór wykopów;
 • wiercenie otworów badawczych;
 • projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych;
 • wiercenie otworów studziennych;
 • projektowanie i dokumentowanie prac w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 • wiercenie otworów pod instalację pomp ciepła;
 • wykonanie otworów obserwacyjnych oraz monitoringu wód podziemnych;
 • wiercenia, montaż i zabudowa piezometrów;
 • analizy geochemiczne gruntów;
 • terenowe badania gruntów (sondy: SL, SC, SPT);
 • laboratoryjne badania gruntów i wód gruntowych;
 • pobór prób gruntu i wody gruntowej;
 • badania gruntu i wody gruntowej pod względem zanieczyszczeń (substancji ropopochodnych i metali ciężkich);
 • pomiary poziomu zwierciadła oraz kierunku spływu wód gruntowych;
 • badania stopnia zagęszczenia gruntu (badania płytą VSS, HMP i aparatem Proctora);
 • odwierty geologiczne oraz dokumentacje dla celów poszukiwawczych złóż;
 • doradztwo geologiczne.

Posiadamy własne laboratorium geotechniczne i analiz fizyko-chemicznych.

Działalność naszego laboratorium, skupia się m.in. na rozpoznawaniu gruntów i wykonywaniu podstawowych badań właściwości fizycznych gruntu przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń do badań geotechnicznych (m.in. aparat Casagrande`a – typ APG-2a, wstrząsarka laboratoryjna – typ LPzE-2e i inne). W ramach tej specyfiki badamy m.in.: wilgotność gruntu – czynnik kształtujący wiele fizyczno-mechanicznych właściwości gruntu, skład uziarnienia gruntu metodą mechaniczną (analiza sitowa), konsystencje gruntu (oznaczenia granicy plastyczności – wP, granicy płynności – wL, stopnia plastyczności – IL i wskaźnika plastyczności – IP), analizę makroskopową, zawartość części organicznych, wskaźnik piaskowy, agresywność wody i gruntu względem betonu… i inne.

Laboratorium oprócz wykonywania oznaczeń podstawowych parametrów gruntu, przyjmuje również próby gruntu i wody w celu określenia stopnia agresywności względem betonu oraz oznaczenia zawartości związków chemicznych, takich jak: fenole, suma benzyn, węglowodory aromatyczne – suma BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – suma WWA, suma olei mineralnych, wybrane metale.

W ramach działu ochrony środowiska GEOWIZJER zatrudnia specjalistów m.in. z doświadczeniem administracyjnym oraz analizy legislacyjnej aktualnych zmian przepisów prawa ochrony środowiska i dokumentów pokrewnych.

W ramach tej działalności wykonujemy:

1. Nadzór i obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • procesu inwestycyjnego w ocenie oddziaływania na środowisko (obowiązek i zakres, opinia, raport oraz udział w postępowaniu administracyjnym);
 • uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych związanych z pozwoleniem na użytkowanie inwestycji (pozwolenie zintegrowane, operat wodno-prawny, program gospodarki odpadami, studium ochrony powietrza itp.);
 • reprezentacji Inwestora w stosownych procesach administracyjnych, analizach technicznych wykonalności, odbiorach branżowych itp.;
 • analizy aktualnych wymogów użytkowania istniejących zakładów w kontekście uciążliwości środowiskowych, zapisów decyzji administracyjnych oraz Prawa Ochrony Środowiska (ewidencje uciążliwych komponentów środowiska, opłaty środowiskowe, aktualizacje decyzji, analizy techniczne i inne).

2. Analizy środowiskowe podstawowych parametrów fizyko-chemicznych w zakresie substancji ropopochodnych i metali ciężkich w glebach i wodzie wraz poborem oraz analizą techniczną oceny stopnia skażenia terenów zdegradowanych.

3. Monitoring środowiska (projekt, uzgodnienia, wykonawstwo oraz użytkowanie).

4. Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów przy współudziale jednostek naukowo-badawczych (analiza wariantów i możliwości realizacji, faza laboratoryjna, projekt techniczny instalacji, optymalizacja i sterowanie procesem).

5. Nadzór ekologiczny inwestycji (projektowanie, wykonawstwo, użytkowanie).

Zapraszamy do współpracy w zakresie nadzoru i obsługi środowiskowej Państwa podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorstwo GEOWIZJER od kilku lat zajmuje się rekultywacją techniczną terenów zdegradowany oraz wdrażaniem nowych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania i odzysku odpadów przy współudziale placówek naukowo-badawczych. W ramach tej działalności wykonujemy:

 • kompleksową ocenę stopnia zanieczyszczenia terenów inwestycyjnych do miąższości 30 m ppt. wraz z analizą rodzaju, ilości i obszaru zalegania zanieczyszczenia oraz wpływem na środowisko  gruntowo-wodne;
 • analizę optymalizacji sposobów unieszkodliwienia odpadów w oparciu o dostępne techniki oraz przy współudziale technik laboratoryjnych wdrażanych m.in. przez placówki naukowo-badawcze oraz własne prace badawcze;
 • uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych związanych z ustaleniem warunków rekultywacji (m.in. uzyskanie pozwolenia administracyjnego związanego z uzgodnieniem warunków przeprowadzenia działań naprawczych);
 • rekultywację techniczną (stosowne działania naprawcze) w oparciu o uzyskane decyzje i uzgodnienia administracyjne;
 • nadzór techniczny i autorski nad pracami oraz reprezentowanie Inwestora w zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestycji.

Gwarantujemy terminowość i najatrakcyjniejsze ceny na Śląsku!