Począwszy od października 1997 r. nasza firma zatrudniała biegłych, rzeczoznawców i ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska rozwijając swoje doświadczenie nabyte m.in. w administracji samorządowej oraz placówkach naukowo-badawczych.

Dzięki temu nasza firma posiada łatwość analizy skomplikowanych zagadnień środowiskowych w aspekcie formalno-administracyjnym wymogów skupiających się na podmiotach gospodarczych. W ramach tej działalności wykonujemy:

1. Nadzór i obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie:

  • procesu inwestycyjnego w ocenie oddziaływania na środowisko (obowiązek i zakres, opinia, raport oraz udział w postępowaniu administracyjnym);
  • uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych związanych z pozwoleniem na użytkowanie inwestycji (pozwolenie zintegrowane, operat wodno-prawny, program gospodarki odpadami, studium ochrony powietrza itp.);
  • reprezentacji Inwestora w stosownych procesach administracyjnych, analizach technicznych wykonalności, odbiorach branżowych itp.;
  • analizy aktualnych wymogów użytkowania istniejących zakładów w kontekście uciążliwości środowiskowych, zapisów decyzji administracyjnych oraz Prawa Ochrony Środowiska (ewidencje uciążliwych komponentów środowiska, opłaty środowiskowe, aktualizacje decyzji, analizy techniczne i inne).

2. Analizy środowiskowe podstawowych parametrów fizyko-chemicznych w zakresie substancji ropopochodnych i metali ciężkich w glebach i wodzie wraz poborem oraz analizą techniczną oceny stopnia skażenia terenów zdegradowanych.

3. Monitoring środowiska (projekt, uzgodnienia, wykonawstwo oraz użytkowanie).

4. Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów przy współudziale jednostek naukowo-badawczych (analiza wariantów i możliwości realizacji, faza laboratoryjna, projekt techniczny instalacji, optymalizacja i sterowanie procesem).

5. Nadzór ekologiczny inwestycji (projektowanie, wykonawstwo, użytkowanie).

W ramach działu ochrony środowiska GEOWIZJER zatrudnia specjalistów m.in. z doświadczeniem administracyjnym oraz analizy legislacyjnej aktualnych zmian przepisów prawa ochrony środowiska i dokumentów pokrewnych. Zapraszamy do współpracy w zakresie nadzoru i obsługi środowiskowej Państwa podmiotów gospodarczych.