Przedsiębiorstwo GEOWIZJER od kilku lat zajmuje się rekultywacją techniczną terenów zdegradowanych oraz wdrażaniem nowych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania i odzysku odpadów przy współudziale placówek naukowo-badawczych. W świetle wcześniej obowiązujących przepisów, wg definicji przez rekultywację rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnej infrastruktury drogowej. W praktyce w zależności od docelowego charakteru i zagospodarowania terenu rekultywacja wiąże się z dostosowaniem parametrów fizyko-chemicznych do standardów gleb wynikających ze stosownych rozporządzeń. Obecnie, na mocy obowiązującej Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, określenie rekultywacji zostało zastąpione działaniami naprawczymi. Działania te obejmują wszelkie działania podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia elementów przyrodniczych, które uległy szkodzie, w szczególności m.in. oczyszczanie gleby i przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu. W ramach tej działalności wykonujemy:

  • kompleksową ocenę stopnia zanieczyszczenia terenów inwestycyjnych do miąższości 100 m ppt. wraz z analizą rodzaju, ilości i obszaru zalegania zanieczyszczenia oraz wpływem na środowisko gruntowo-wodne;
  • analizę optymalizacji sposobów unieszkodliwienia odpadów w oparciu o dostępne techniki oraz przy współudziale technik laboratoryjnych wdrażanych m.in. przez placówki naukowo-badawcze oraz własne prace badawcze;
  • uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych związanych z ustaleniem warunków rekultywacji (m.in. uzyskanie pozwolenia administracyjnego związanego z uzgodnieniem warunków przeprowadzenia działań naprawczych);
  • rekultywację techniczną (stosowne działania naprawcze) w oparciu o uzyskane decyzje i uzgodnienia administracyjne;
  • nadzór techniczny i autorski nad pracami oraz reprezentowanie Inwestora w zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestycji.

Nasza firma prowadzi prace rekultywacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik bioinżynieryjnych polegających m.in. na namnażaniu odpowiednio zmodyfikowanych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe na płycie bioremediacyjnej. Planujemy rozwój w zakresie opracowania własnej instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Jesteśmy wykonawcami jednej z największych i bardziej skomplikowanych prac rekultywacyjnych w skali kraju w zakresie unieszkodliwienia gruntu z terenu byłej Huty Gliwice.

Przedsiębiorstwo GEOWIZJER od kilku lat zajmuje się rekultywacją techniczną terenów zdegradowanych oraz wdrażaniem nowych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania i odzysku odpadów przy współudziale placówek naukowo-badawczych. W świetle wcześniej obowiązujących przepisów, wg definicji przez rekultywację rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnej infrastruktury drogowej. W praktyce w zależności od docelowego charakteru i zagospodarowania terenu rekultywacja wiąże się z dostosowaniem parametrów fizyko-chemicznych do standardów gleb wynikających ze stosownych rozporządzeń. Obecnie, na mocy obowiązującej Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, określenie rekultywacji zostało zastąpione działaniami naprawczymi. Działania te obejmują wszelkie działania podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia elementów przyrodniczych, które uległy szkodzie, w szczególności m.in. oczyszczanie gleby i przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu. W ramach tej działalności wykonujemy: