Znajomość zjawisk zachodzących w gruntach będących przyczyną zróżnicowania ich właściwości inżyniersko-geologicznych oraz prognozowania zachowania się gruntu w zmienionych warunkach środowiska geologicznego, wymaga również znajomości podstawowych parametrów gruntu wykonywanych w specjalistycznych laboratoriach.

Nasza firma od września 2009 roku wzbogaciła swoją ofertę o wykonywanie laboratoryjnych badań gruntu, a także w ramach zaplecza laboratoryjnego, części analiz fizyko-chemicznych związanych z wdrażaniem własnych innowacyjnych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów.

Laboratorium analityczne zostało specjalnie przystosowane i wyposażone w podstawowy sprzęt do przeprowadzenia tego typu badań. Działalność naszego laboratorium, skupia się m.in. na rozpoznawaniu gruntów i wykonywaniu podstawowych badań właściwości fizycznych gruntu przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń do badań geotechnicznych (m.in. aparat Casagrande`a – typ APG-2a, wstrząsarka laboratoryjna – typ LPzE-2e i inne). W ramach tej specyfiki badamy m.in.: wilgotność gruntu – czynnik kształtujący wiele fizyczno-mechanicznych właściwości gruntu, skład uziarnienia gruntu metodą mechaniczną (analiza sitowa), konsystencje gruntu (oznaczenia granicy plastyczności – wP, granicy płynności – wL, stopnia plastyczności – IL i wskaźnika plastyczności – IP), analizę makroskopową, zawartość części organicznych, wskaźnik piaskowy, agresywność wody i gruntu względem betonu… i inne.

Laboratorium oprócz wykonywania oznaczeń podstawowych parametrów gruntu, przyjmuje również próby gruntu i wody w celu określenia stopnia agresywności względem betonu oraz oznaczenia zawartości związków chemicznych, takich jak: fenole, suma benzyn, węglowodory aromatyczne – suma BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – suma WWA, suma olei mineralnych, wybrane metale.

Gwarantujemy terminowość i najatrakcyjniejsze ceny na Śląsku!