Pracownia Geologii Przedsiębiorstwa GEOWIZJER wykonuje prace badawcze, projektowe i wiertnicze z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotechniki, studniarstwa oraz wykorzystania ciepła ziemi. Zajmujemy się kompleksową obsługą geologiczną otworów badawczych. Zapewniamy stały nadzór geologiczny, wykonanie niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji wynikowej gruntów. Przedsiębiorstwo GEOWIZJER posiada własny sprzęt wiertniczy o zasięgu do głębokości 100 m ppt i średnicy wierceń w rurach okładzinowych do 324 mm. Do opracowania dokumentacji wynikowych wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki komputerowe.

Nasz zespół wykona dla Państwa:

 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie;Przygotowanie sprzętu
 • dokumentacje geotechniczne;
 • dokumentacje hydrogeologiczne;
 • wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych;
 • obsługa geologiczna budów i odbiór wykopów;
 • wiercenie otworów badawczych;
 • projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych;
 • wiercenie otworów studziennych;
 • projektowanie i dokumentowanie prac w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 • wiercenie otworów pod instalację pomp ciepła;
 • wykonanie otworów obserwacyjnych oraz monitoringu wód podziemnych;
 • wiercenia, montaż i zabudowa piezometrów;
 • analizy geochemiczne gruntów;
 • terenowe badania gruntów (sondy: SL, SC, SPT);
 • laboratoryjne badania gruntów i wód gruntowych;
 • pobór prób gruntu i wody gruntowej;
 • badania gruntu i wody gruntowej pod względem zanieczyszczeń (substancji ropopochodnych i metali ciężkich);
 • pomiary poziomu zwierciadła oraz kierunku spływu wód gruntowych;
 • badania stopnia zagęszczenia gruntu (badania płytą VSS, HMP i aparatem Proctora);
 • odwierty geologiczne oraz dokumentacje dla celów poszukiwawczych złóż;
 • doradztwo geologiczne.

Posiadamy własne laboratorium geotechniczne i analiz fizyko-chemicznych.

W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych podłoża gruntowego, niezbędne jest wykonanie wierceń badawczych, badań terenowych (sondowań) oraz badań laboratoryjnych próbek gruntu pobranych w trakcie wierceń.

Wiercenia badawcze są konieczne dla rozpoznania przestrzennej budowy podłoża gruntowego, ustalenia profilu przewierconych warstw, określenia warunków wodnych (poziomu zwierciadła wody podziemnej), poboru próbek gruntu i wody gruntowej do analiz laboratoryjnych oraz wykonania niektórych rodzajów sondowań.

Sondowania terenowe umożliwiają określenie parametrów wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntu, w warunkach naturalnych (in situ), natomiast badania laboratoryjne uszczegółowiają informacje uzyskane z prac terenowych i umożliwiają prawidłową interpretację wyników badań. Klasyfikacji gruntów dokonuje się na podstawie wydzieleń stratygraficznych, litologicznych i fizyczno-mechanicznych własności gruntów.

Sondowanie dynamiczne SD (DPL, DPM, DPH, DPSH)
Celem sondowania dynamicznego jest określenie nośności badanego podłoża,sondowanie DPSH w warunkach zimowych poprzez wyznaczenie oporu gruntu na dynamiczne zagłębianie stożka. Sondowania dynamiczne interpretuje się dla gruntów niespoistych – piasków, żwirów i pospółek. Opór zagłębiania jest zdefiniowany jako liczba uderzeń wymagana do uzyskania określonego wpędu (zagłębienia) sondy. Poprzez wzory empiryczne i zależności korelacyjne uzyskiwane są wartości wyprowadzone, z których wiodącym parametrem jest ID – stopień zagęszczenia.
Do zagłębiania stożka używany jest młot, o masie w zależności od rodzaju sondy:
– 10 kg dla sondy lekkiej DPL,
– 30 kg dla sondy średniej DPM,
– 50 kg dla sondy ciężkiej DPH,
– 63,5 kg dla sondy bardzo ciężkiej DPSH.
Zaletą sondowań dynamicznych jest brak konieczności wyciągania przewodu sondy w trakcie wykonywania badania, aż do uzyskania pożądanej głębokości.
Posiadana przez nas sonda uniwersalna WSU-63, umożliwia wykonywanie badań podłoża gruntowego wszystkimi wyżej wymienionymi rodzajami sondy SD oraz SPT.

Sondowanie SPT
Sonda cylindryczna (SPT) stosowana jest do określenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, pozwala również określić stan pozostałych gruntów (stopień plastyczności dla gruntów spoistych). W trakcie wykonywania sondowania dodatkowo uzyskiwana jest próbka gruntu, którą można dalej analizować w warunkach laboratoryjnych. Badania sondą cylindryczną wykonuje się w dnie otworu wiertniczego. Sposób zagłębienia sondy SPT w podłoże gruntowe (dno otworu) przebiega podobnie jak przy sondowaniu dynamicznym DPSH. Młot o masie 63,5 kg opada z wysokości 76 cm na tzw. podbabnik (kowadło), poprzez który przekazywana jest energia na przewód sondy, składający się z żerdzi oraz końcówki cylindrycznej. Bezpośrednio z badania SPT uzyskiwana jest liczba uderzeń młota, potrzebna do zagłębienia końcówki cylindrycznej na głębokość 30 cm (po uprzednim wstępnym zagłębieniu sondy w dno otworu wiertniczego na głębokość 15 cm). Na podstawie zależności korelacyjnych oraz wzorów empirycznych otrzymywane są parametry badanych gruntów.
W celu uzyskania miarodajnych wyników sondowania, należy uprzednio odpowiednio przygotować i zabezpieczyć ściany, a w szczególności dno otworu badawczego.

Sondowanie SLVT
Sonda SLVT łączy zalety sondy krzyżakowej FVT oraz sondy dynamicznej DP. Dzięki zastosowaniu końcówki krzyżakowo-stożkowej badania sondą SLVT można przeprowadzać w gruntach spoistych oraz niespoistych. Sondowania te wykonuje się głównie w gruntach słabonośnych spoistych, w celu wydzielenia ich w badanym podłożu gruntowym oraz określeniu ich parametrów geotechnicznych. Bezpośrednio wynikiem sondowania SLVT jest pomiar maksymalnego momentu obrotowego końcówki krzyżakowej, w trakcie obrotu sondy ze stałą prędkością, zapewniającą zniszczenie gruntu w warunkach bez odpływu. Ponadto rejestruje się liczbę uderzeń młota o masie 10 kg potrzebnych do zagłębienia sondy na każde 10 cm wpędu przewodu. Z uzyskanego momentu obrotowego, poprzez przeliczenia „normowe” oraz współczynniki korekcyjne otrzymuje się parametr – wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu.

Powyższe metody badawcze odnoszą się do gruntów nie skalistych. W przypadku podłoża skalistego, wykorzystuje się inne techniki wierceń m.in. rdzeniowanie. Wiercenie rdzeniowe daje możliwość otrzymania próbek skał o nienaruszonej strukturze z każdej głębokości otworu, co pozwala nie tylko dokładnie ustalić przekrój geologiczny otworu, ale także określić fizyczne i mechaniczne właściwości skał poprzez badania laboratoryjne. Jednym z ważniejszych badań laboratoryjnych jest określenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, która polega na obciążeniu próbki skały siłą ściskającą, aż do jej zniszczenia. Na podstawie rejestracji przebiegu badania i obliczeń wyznacza się wytrzymałość na ściskanie.

Posiadana przez nasze przedsiębiorstwo wiertnica WAMET H25SG na podwoziu terenowego samochodu ciężarowego UNIMOG 2150L umożliwia wykonywanie wierceń różnymi technikami, których dobór uzależniony jest od rodzaju podłoża oraz celu wiercenia. Zabudowa wiertnicy na samochodzie UNIMOG umożliwiła wykonywanie prac wiertniczych w trudno dostępnych lokalizacjach.

W celu określenia nośności podbudowy fundamentów obiektów inżynieryjnych, kubaturowych oraz liniowych (dróg) wykonuje się m.in. badania płytą statyczną VSS. Badanie wykonuje się dla kolejno zabudowywanych warstw nasypu (podbudowy). Obejmuje strefę do 0,5 m poniżej płyty. W wyniku badania otrzymuje się stosunek przyrostu obciążenia do przyrostu osiadania badanej warstwy, z czego oblicza się pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia. Badania płytą VSS są czasochłonne, dlatego nośność nasypów i podbudowy można określić poprzez uzupełniające badania lekką płytą dynamiczną LFG.
Płyta dynamiczna LFG charakteryzuje się krótkim czasem wykonania pomiaru oraz możliwością badań w trudno dostępnych miejscach (np. wykopie). Uzyskane wyniki są miarodajne po uprzednim skorelowaniu z wynikami otrzymanymi przy płycie VSS.
Jednoczesne wykorzystanie płyty VSS oraz płyty dynamicznej pozwala w sposób efektywny badać nośność analizowanego podłoża, skracając czas i zmniejszając koszty wykonania badań w stosunku do badań opartych tylko na płycie VSS.