Wiertnica H20P2

Wiertnica H20P2 służąca do wykonywania pionowych otworów
w gruncie za pomocą następujących metod:

  • wiercenie świdrem ślimakowym na sucho,
  • wiercenie z zastosowaniem rur okładzinowych,
  • wiercenie koronką rdzeniową.

Nominalne parametry wiertnicy i silnik Kubota V1505-TE o mocy 42kM pozwalają na wykonywanie otworów badawczych o średnicy do 200 mm na głębokość do 30 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Posadowienie wiertnicy H20P2 na lekkim podwoziu przyczepy dwuosiowej czyni z niej mobilną jednostkę odpowiednią do wykonywania różnorodnych odwiertów badawczych.

Schemat Unimog U2150L/38

Ze środków pomocowych UE uzyskaliśmy dofinansowanie i zakupiliśmy uniwersalną wiertnicę H25SG zabudowaną na specjalistycznym samochodzie terenowym Mercedes Unimog U2150L/38. Unimog jest marką nośników narzędzi specjalistycznych oraz pojazdów transportowo-roboczych wykorzystywanych do bardzo trudnych warunków terenowych, a jako średni samochód ciężarowy z napędem na wszystkie koła, zdolną do poruszania się w ekstremalnym terenie. Unimog posiada wyjątkową, elastyczną ramę nośną, sprężynowe zawieszenie, opony
z regulacją ciśnienia oraz m.in. blokady mechanizmów różnicowych. Portalowe mosty ze zwojnicami zwiększają znacząco prześwit, co daje znakomite własności terenowe.W mostach portalowych (na zwojnicach) oś centralna mechanizmu jest znacznie podniesiona względem osi piast kół, co pozwala na pokonywanie o wiele wyższych przeszkód niż przy mostach standardowych. Dodatkowo krótkie zwisy i duże koła z systemem regulacji ciśnienia w oponach pozwalają uzyskać wysokie kąty wejścia i zejścia – do 45%. Doskonale zestopniowana skrzynia biegów pozwala rozpędzić pojazd do 100 km/h oraz prowadzić z prędkością spacerową. Dodatkowo w modelu U2150L główne przełożenie skrzyni biegów ma 8 zsynchronizowanych biegów do przodu i do tyłu, a włączanie ich ułatwia system układu w podwójnym H. Przedmiotowe parametry pozwalają wiertnicy zabudowanej na tym pojeździe na wykonywanie prac wiertniczych w trudno dostępnych lokalizacjach.

Wiertnica samochodowa H25SG posiada niezależny silnik spalinowy Kubota V3800DI-T o mocy 100kM i wyposażona jest w dwa rodzaje głowic obrotowo-udarowej z górnym młotkiem udarowym oraz szybkoobrotowejWiertnica samochodowa H25SG , a także wysokowydajne pompy płuczkowo-nurnikowe o wydajności 350 l/min i regulowanej wydajności. Dzięki tym parametrom wiertnica jest sprzętem uniwersalnym wykorzystywanym do:

  • wiercenia obrotowego ślimakiem ciągłym,
  • wiercenia obrotowego ślimakiem ciągłym z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
  • wiercenia udarowego narzędziami udarowymi (szlamówkami) z wykorzystaniem mechanizmu szarpakowego oraz wciągarki hydraulicznej z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
  • wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej,
  • wiercenie szybkoobrotowe do rdzeniówek
  • wiercenie obrotowo-udarowe z zastosowaniem górnego hydraulicznego młotka udarowego z jednoczesnym podawaniem płuczki za pomocą dolnej głowicy płuczkowej.

Pozyskany sprzęt służy do prac wiertniczych do głębokości około 100 m ppt i średnicy do 324 mm w zakresie prac geologiczno-inżynierskich, hydro-geologicznych, geotechnicznych, studniarskich oraz pod instalację pomp ciepła z wykorzystaniem ciepła ziemi.

Posiadamy dostępny sprzęt i osprzęt w zakresie weryfikacji parametrów geotechnicznych podłoża, rozpoznania istniejącej podbudowy, ustalenia litologii, rozpoznania stref rozluźnień, sufozji i innych zjawisk geodynamicznych.

 

W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych podłoża gruntowego, niezbędne jest wykonanie wierceń badawczych, badań terenowych (sondowań) oraz badań laboratoryjnych próbek gruntu pobranych w trakcie wierceń. Sondowania terenowe umożliwiają określenie parametrów wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntu, w warunkach naturalnych (in situ), natomiast badania laboratoryjne uszczegółowiają informacje uzyskane z prac terenowych i umożliwiają prawidłową interpretację wyników.

Sonda uniwersalna WSU-63

Posiadana przez nas sonda uniwersalna WSU-63, umożliwia wykonywanie badań podłoża gruntowego wszystkimi wymienionymi rodzajami sondy SD (DPL, DPM, DPH, DPSH) oraz SPT. Celem sondowania dynamicznego SD jest określenie nośności badanego podłoża, poprzez wyznaczenie oporu gruntu na dynamiczne zagłębianie stożka. Sondowania dynamiczne interpretuje się dla gruntów niespoistych – piasków, żwirów i pospółek w oparciu o Polską Normę PNB-04452:2002 „Geotechnika – Badania polowe”. Posiadamy także sondę krzyżakowo-stożkową SLVT. Sondowania te wykonuje się głównie w gruntach słabonośnych spoistych,
w celu wydzielenia ich w badanym podłożu gruntowym oraz określeniu ich parametrów geotechnicznych.

W celu określenia nośności podbudowy fundamentów obiektów inżynieryjnych, kubaturowych oraz liniowych (dróg) wykonujemy m.in. badania płytą statyczną VSS oraz uzupełniające badania lekką płytą dynamiczną LFG. Płyta dynamiczna LFG charakteryzuje się krótkim czasem wykonania pomiaru oraz możliwością badań w trudno dostępnych miejscach (np. wykopie). Uzyskane wyniki są miarodajne po uprzednim skorelowaniu z wynikami otrzymanymi przy płycie VSS.